Tsunami karate Katas

 

 

Prüfungskatas  Kinder

 

08.Kyu Gelb bis 06.Kyu Grün  / Tsunami-No-Ni

 

05.Kyu Blau /Tsunami-No-Ichi oder Gesai-Dai-ichi

 

04.Kyu Violett/ Tsunami-No-Ichi oder Gesai-Dai-Ichi

 

03.Kyu  Braun/ Watasumi und Gesai-Dai-Ichi

 

02.Kyu  Braun-Schwarz/ Seeiuchin

 

01.Kyu  Schwarz-Rot-Schwarz / Sepai

 

01.Dan Schwarz alle Katas plus / Schwertform  Katatumi

 

 

 

 

 

Prüfungskatas  Erwachsene

 

 

08.Kyu Gelb            Gesai-Dai-Ichi

 

     07.Kyu Orange        Gesai-Dai-Ichi

 

     06.Kyu Grün            Gesai-Dai-Ichi

 

     05.Kyu Blau             Saifa

 

    04.Kyu Violett           Saifa,Tensho

 

    03.Kyu  Braun           Seeiuchin /  Bo Kata Hojo Undo Ichi

 

    02.Kyu  Braun-Schwarz            /Shishoshin und Unfai Do Tonfa

 

    01.Kyu  Schwarz-Rot               / Sepai und Saisu (Saiform)

 

    01.Dan Schwarz alle Katas plus / Schwertform  Katasumi

 

    02.Dan Kurrunfa und Sanseru

 

    03.Dan Sesan und Kuwai Waffenform (Hacke)

 

    04.Dan Superimpai und Suktoreido Waffenform

    (3 Facher Nunchaku)

 www.instagram.com/tsunami_karate